Een zakelijk conflict voorkomen of oplossen

Je voorkomt een hoop ellende door bij onderhandelingen of moeilijke gesprekken een onafhankelijke specialist in te huren, die hierbij begeleidt en afspraken helpt vast te leggen. Want vaak loopt een relatie spaak door juist de gesprekken die niet gevoerd zijn.

Dat is dan ook vaak de reden dat een conflict ontstaat. De hakken gaan in het zand en er wordt niet meer goed gecommuniceerd. Dat kan een hoop gedoe geven en zelfs tot een juridisch treffen leiden. Als je ogenschijnlijk zelf de impasse niet meer kunt doorbreken, schakel dan een onafhankelijke specialist in om je te helpen. Bemiddeling of mediation helpt het conflict op te lossen en te dejuridiseren. Hoe eerder, hoe beter.

En voor specialistische bijstand bij al die scenario’s is Renate Kerkhof de juiste troubleshooter. Met ruime ervaring. Ze begrijpt mensen en hun belangen.

Een zakelijk conflict
oplossen

Het ene conflict is het andere niet. Er kan om uiteenlopende redenen een conflict ontstaan tussen individuen, op afdelingen of binnen andere samenwerkingsverbanden, waardoor de communicatie tussen twee of meerdere betrokkenen vastloopt en de samenwerking niet meer goed functioneert of stokt. Het loont om dan in te grijpen. Want als de onderlinge verhoudingen verstoord raken en de standpunten verharden, is het lastig om open met elkaar te communiceren. Met alle gevolgen van dien.

Onder mijn leiding als onafhankelijke gespreksleider, bemiddelaar of mediator is het gemakkelijker om open te spreken en te vertellen wat er dwars zit en te zoeken naar oplossingen.

Door het stellen van de juiste vragen en andere invalshoeken te bieden, zorg ik dat je weer met elkaar in gesprek komt. En krijg je helder wat je van elkaar nodig hebt om (met of zonder elkaar) verder te kunnen en het conflict achter je te laten. Ik help je het heft in eigen handen te nemen.

Met conflictbemiddeling heb ik maar één belang: de verstoorde relaties te herstellen met respect voor elkaars belangen. Zodat je weer kunt samenwerken. Of als dat laatste -om welke reden dan ook- niet meer kan, elkaar in ieder geval recht in de ogen te kunnen blijven aankijken en op een goede manier afscheid te nemen.

Maak een afspraak of vul eerst de Conflict Vragenlijst in.

De Conflict Vragenlijst

Best handig, zo’n Conflict Vragenlijst. Want een (dreigend) conflict wil er ook nog wel eens voor zorgen dat emoties de overhand krijgen. Waardoor de oorsprong en het verloop in je hoofd vertroebelt. Door die vragen te beantwoorden, helpt het je om alles weer goed op een rijtje te krijgen. En het helpt mij om meer inzage te krijgen. Zodat we bij een eerste afspraak meteen doeltreffend aan de slag kunnen. Maar het hoeft niet per se. Je kan ook direct een afspraak plannen, of mailen.

Veelgestelde vragen:

Wat is conflictbemiddeling?

Een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben of frictie ervaren met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. De bemiddelaar helpt tegenstellingen hanteerbaar te maken door actief en op inhoudsniveau te onderzoeken waar de belangen liggen en waar ze botsen. De bemiddelaar kan eventueel met oplossingsvoorstellen komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen.

Wat is mediation?

Een vorm van conflictbemiddeling. De mediator is volstrekt neutraal. Hij blijft op afstand van de inhoud van het conflict en laat partijen zelf tot een oplossing komen. De mediator begeleidt de communicatie en onderhandelingen en zet partijen er toe aan om vanuit hun wederzijdse belangen tot een voor beide optimaal en aanvaardbaar resultaat te komen.

Wanneer leent een zaak zich voor conflictbemiddeling of mediation?

(Zakelijke) conflictbemiddeling of mediation is bij alle soorten verhoudingen toepasbaar: bij arbeidsverhoudingen, bij alle vormen van samenwerkingsrelaties, bij geschillen met de overheid, bij geschillen met zorginstellingen en in het bedrijfsleven. Eigenlijk is er maar één vereiste: de betrokken partijen moeten ieder de wil hebben om  tot een oplossing te komen van wat hen verdeeld houdt en daarbij elkaar iets te bieden hebben, hoe minimaal ook.

Conflictbemiddeling biedt uitkomst als 2 of meer partijen samen tot een resultaat of samenwerking willen komen maar ondanks die wil vastlopen in hun onderhandelingen. Er hoeft nog geen sprake te zijn van een (juridisch) geschil of conflict maar dat kan wel. Het kan ook gaan om een situatie waarin juist nog onderhandeld moet worden of reeds aangevangen onderhandelingen vast dreigen te lopen. Emoties spelen meestal nog geen prominente rol. Principes mogelijk wel.

Mediation leent zich bij uitstek voor conflictsituaties waarin de communicatie tussen 2 of meer partijen over de oplossing van hun conflict stagneert doordat de onderlinge relatie onder druk is komen te staan. In vrijwel alle zakelijke conflicten is sprake van onderliggende belangen die als gevolg van de emoties die het conflict oproept door de betrokkenen zelf niet meer worden gezien. Vrijwel altijd is er ook sprake van een wederzijds belang om de situatie te normaliseren,  de onderlinge verstandhouding te verbeteren of ten minste respectvol af te sluiten. De mediator helpt om (weer) vanuit belangen te denken en een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bemiddeling of mediation kan zeker ook worden ingezet ter voorkoming van een conflict of juridische strijd. Als onderhandelingen goed worden begeleid leidt dat eerder tot een resultaat dat alle belangen dient. Als afspraken goed worden opgeschreven kunnen discussies en ruzies achteraf worden voorkomen.

Wat zijn de voordelen?

Een bemiddelingstraject of mediationtraject verloopt in de regel veel sneller dan een juridisch traject en daardoor zijn er ook minder kosten mee gemoeid. Er wordt direct gericht aandacht besteed aan de (wederzijdse) belangen van partijen zodat sneller een voor alle partijen aanvaardbare oplossing wordt gevonden. Meestal zijn 2 tot 4 gesprekken voldoende om tot een resultaat te komen.

Een ander groot voordeel is dat je zelf invloed houdt op het resultaat. Als de rechter een vonnis uitspreekt is dat niet het geval. De uitkomst van rechterlijke procedures is vaak voor beide partijen onbevredigend. Omdat de procedure meer kost aan tijd, geld en energie dan het aan resultaat oplevert of omdat niet volledig aan alle belangen tegemoet wordt gekomen.

Mediation is bovendien een uitstekend middel als er een belang is om relaties te behouden of te herstellen. Bijvoorbeeld omdat partijen elkaar nog nodig hebben of willen blijven samenwerken.

Om welke soort zaken gaat het?

Ik houd mij bezig met conflicten die te maken hebben met enige vorm van samenwerking. Denk aan arbeidsrelaties, samenwerkingsverbanden, teams, medezeggenschapsstructuren, Raden van Toezicht, besturen, enz. Ook geschillen met de overheid en binnen de zorg vallen onder mijn aandachtsgebied. Daarnaast behandel ik zakelijke onderhandelingen en conflicten met een algemener karakter, zoals bij overnames, onenigheid tussen afnemers en leveranciers, geldleningen enz.

Dit soort conflicten kan zich voordoen in uiteenlopende sectoren. Door mijn ervaring als advocaat, ondernemer en lid Raad van Toezicht ben ik bekend met uiteenlopende rechtsposities in diverse marktsegmenten.

Wat is de werkwijze?

In geval van conflictbemiddeling of mediation heb ik eerst met alle partijen afzonderlijk een (telefonisch) intakegesprek. In geval van een mediation wordt altijd een mediationovereenkomst gesloten die voldoet aan de normen van de Mediatorsfederatie Nederland. Dat houdt onder andere in dat partijen geheimhouding afspreken over alles wat tijdens de mediation word besproken. In andere bemiddelingstrajecten wordt vooraf altijd besproken of dergelijke afspraken wenselijk of noodzakelijk zijn. Vervolgens vinden de gezamenlijke gesprekken plaats. Na ieder gesprek maak ik een beknopt verslag van het verloop en eventuele afspraken die tussentijds zijn gemaakt. Het uiteindelijke (onderhandelings)resultaat wordt vastgelegd in een overeenkomst of gespreksverslag. Partijen kunnen elkaar later aanspreken op nakoming van die afspraken.

Wat zijn de kosten?

Dat hangt erg af van het soort conflict en de gekozen inzet. Voor aanvang van het traject geef ik een concrete inschatting. De kosten van intakegesprekken, het maken van gespreksverslagen en het opstellen van overeenkomsten worden doorbelast. Als sprake is van kosten voor het gebruik van locaties e.d. worden deze ook doorbelast. Vooraf wordt afgesproken wie van de betrokken partijen de kosten draagt of hoe de kosten over de partijen worden verdeeld.

Wat als er geen oplossing wordt bereikt?

Dan is er niets veranderd aan de (juridische) positie van de partijen zoals die was voor aanvang van het bemiddelingstraject.

Mag ik bij een bemiddelingstraject een advocaat of andere adviseur meenemen?

Dat mag zeker. De andere partij moet dat wel vooraf weten. Als partijen voor geheimhouding tekenen wordt verwacht dat hun adviseurs dat ook doen. Adviseurs wordt gevraagd een meer coachende en oplossingsgerichte rol aan te nemen.

Mijn wederpartij wil geen bemiddeling. Wat nu?

Ook in zo’n geval kan ik je helpen om met de andere partij in gesprek te komen over oplossingen, een juridische escalatie te voorkomen en afspraken goed vast te leggen.

Ondertussen in het nieuws:

Als je een beetje het nieuws volgt, moet het je toch ook opvallen dat heel veel om conflicten draait. Hieronder voorbeelden daarvan. Die ik zelf selecteer vanuit mijn interesse en deel wanneer het mij uitkomt (dus niet altijd vers van de pers). Mondiaal en landelijk nieuws. Soms zo lokaal dat het ’t landelijke nieuws niet eens haalt. Aangevuld met hoe je zo’n conflict kunt voorkomen of oplossen. En af en toe een item van mijn eigen hand.

Contact